Privacyverklaring

Havecon Horticultural Projects, gevestigd aan de Lorentzstraat 8, 2665 JH te Bleiswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.


01

Persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (per 25 mei 2018). Op alle persoonsgegevens die wij verwerken bij het uitvoeren van de samenwerking rust een geheimhoudingsplicht. Wij zullen deze informatie nooit voor een ander doel gebruiken dan waarvoor wij deze hebben verkregen. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot louter die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via onze contactgegevens. Wij houden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 30 maart 2020.

02

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten, zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief en/of omdat u deze gegevens vrijwillig aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Internetbrowser en apparaat type
03

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Op onze website en met onze diensten verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens. Door het zakelijke karakter van onze website, is onze website in basis niet interessant voor minderjarigen (jongeren onder de 16 jaar). Wij kunnen echter niet controleren of er jongeren zijn die onze website raadplegen. Op verzoek verwijderen wij de gegevens van jongeren onder de 16 die onze website toch hebben bezocht.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken? Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere promotionele e-mail, indien u zich hiervoor heeft aangemeld.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Administratieve doeleinden (dossiervorming).
 • U te kunnen informeren over relevante wijzigingen van onze diensten en producten.
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Analyseren van uw gedrag op onze websites www.havecon.com en mmj.havecon.com om daarmee deze websites te verbeteren en het aanbod van producten en diensten beter af te stemmen op uw voorkeuren

Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens ook als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

04

Verstrekken aan derden

In basis verstrekken wij uw persoonsgegevens nooit aan derde partijen, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan financiële administratie. Indien dit het geval is, zullen wij u hiervan altijd op de hoogte brengen en worden uw gegevens niet gedeeld zonder uw (schriftelijke) toestemming.

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er voor (o.a. met een overeenkomst) dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde. Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling: Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode: Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

05

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een van onze medewerkers) tussen zit.

06

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor deze worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

Bewaartermijn persoonsgegevens klanten (allen conform de richtlijnen van de Belastingdienst) 
Personalia: 7 jaar
Adresgegevens: 7 jaar
E-mails: 7 jaar

Bewaartermijn persoonsgegevens leveranciers (allen conform de richtlijnen van de Belastingdienst) 
Personalia: 7 jaar
Adres: 7 jaar
E-mails: Deze leveranciersgegevens m.b.t. geleverde orders zijn noodzakelijk voor de bedrijfsvoering van onze organisatie en worden pas verwijderd als de leverancier daarom vraagt.

07

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

08

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken alleen technische-, functionele- en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 

Functionele cookies moeten gebruikt worden om onze website goed te laten functioneren. Deze cookies worden zonder toestemming geplaatst. Functionele cookies zorgen o.a. ervoor dat u ingelogd kunt blijven tijdens uw bezoek aan onze website. 

Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt en naar welke informatie bezoekers op zoek zijn. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Bekijk onze Cookieverklaring voor alle Cookies die wij gebruiken.

09

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op. Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk;
 • Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van onze domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
10

Binnen de EU

Wij gebruiken geen hosting of webservers en slaan geen back-upgegevens op bij partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

11

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om de door ons opgeslagen persoonsgegevens te allen tijde in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Dit kunt u doen door ons een e-mail te sturen met uw verzoek. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar: Havecon Horticultural Projects, Lorentzstraat 8, 2665 JH, Bleiswijk. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Twitterfeed

Laten we in contact blijven.

Logo Havecon - Horticulture Projects

Adres


Havecon Horticultural Projects
Lorentzstraat 8
2665 JH Bleiswijk, Nederland
+31 (0)10 266 32 70